Regulamin strony

Ustalenia wstępne

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego http://cosmeetology.com
Właścicielem Serwisu jest Broadway Beauty Żaneta Stanisławska z siedzibą przy ul. Monte Cassino 2B, 40-231 Katowice NIP: 6462597171, REGON: 240780650.

 • Regulamin – niniejszy regulamin, spełniający wymagania opisane w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Rejestracja – podanie za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie internetowym danych osobowych, służących do dokonania Rezerwacji miejsca na Konferencji.
 • Rezerwacja – zarezerwowanie miejsca dla Wnioskodawcy na liście uczestników Konferencji na 7 dni kalendarzowych.
 • Konferencja – wydarzenie odbywające się w terminie 9-10 września 2016 r. w hotelu Hotel Radisson Blu Sobieski oraz wszystkie opłacone świadczenia dodatkowe związane z przedmiotowym wydarzeniem.
 • Serwis internetowy lub Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem http://cosmeetology.com, poprzez którą Użytkownik może wyrazić chęć wzięcia udziału w Konferencji i dokonać Rezerwacji.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana z Usługodawcą w momencie dokonania Rezerwacji za pośrednictwem formularza w Serwisie.
 • Umowa końcowa – umowa cywilnoprawna między Usługobiorcą a Usługodawcą, obejmująca uczestnictwo w Konferencji, skuteczna po dokonaniu płatności przez Usługobiorcę. Szczegółowy wykaz świadczeń objętych Umową końcową stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Usługi – ogół usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu przez Usługodawcę, obejmujący udostępnienie platformy rezerwacyjnej z możliwością przekierowania na strony internetowe podmiotów zewnętrznych, w celu obsługi płatności elektronicznych.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług opisanych niniejszym Regulaminem, zdolna do zawarcia Umowy.
 • Wnioskodawca – Usługobiorca, który dokona prawidłowej Rezerwacji za pośrednictwem formularza.
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach informacyjnych, objęta przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), niezawierająca Umowy i niekorzystająca z Usług.
 • Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zarejestrowany pod firmą: Broadway Beauty Żaneta Stanisławska z siedzibą przy ul. Monte Cassino 2B, 40-231 Katowice NIP: 6462597171, REGON: 240780650.

Zobowiązania stron

 • Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.
 • Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika.
 • Warunkiem skorzystania z Usług jest wyrażenie stosownego oświadczenia woli poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, co jest jednoznaczne z dokonaniem Rezerwacji.
 • Z chwilą Rezerwacji dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest zagwarantowanie przez 7 dni miejsca na Konferencji, które po dokonaniu płatności uprawnia Usługobiorcę do udziału w Konferencji, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem uczestnictwa.
 • Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu, które powinien spełniać Użytkownik to:
 • urządzenie końcowe podłączonym do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
 • przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 45 lub Firefox 40 lub Opera 32 lub Safari 8 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java Script i Flash;
 • minimalna rozdzielczość ekranu 640x480 pixeli
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Użytkownik, Usługobiorca, oraz Usługodawca zobowiązani są do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 • Usługodawca świadczy Usługi w ramach których może dojść do zawarcia Umowy końcowej między Usługobiorcą, a Usługodawcą.
 • Umowa oraz Usługi świadczone przez Usługodawcę są nieodpłatne. Umowa końcowa jest umową odpłatną, a jej skuteczność uzależniona jest od dokonania płatności za wybrany wariant przez Usługobiorcę.
 • W celu Rezerwacji konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu w polskiej sieci komórkowej za pomocą formularza. Na adres poczty elektronicznej przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem dokonania Rezerwacji.
 • Rezerwacja jest wiążąca przez 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od dnia następującego po dniu dokonania Rezerwacji.
 • Termin opisany w ust. 4 jest jednocześnie terminem na dokonanie płatności, co jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w Konferencji. W przypadku braku płatności w opisanym terminie Umowę końcową uznaje się za niezawartą.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności Serwisu lub Usług, z przyczyn leżących i nieleżących po stronie Usługodawcy.
 • Usługobiorca może rozwiązać Umowę w każdym czasie, wysyłając odpowiednie oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej: kontakt@broadwaybeauty.pl.

Odpowiedzialność i reklamacje

 • Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnienia Usługobiorcy udziału w Konferencji po dokonaniu płatności. W wypadku niezrealizowania Umowy końcowej, Usługobiorcy przysługuje prawo do wystąpienia na drogę postępowania reklamacyjnego.
 • W wypadku niezrealizowania Umowy końcowej z wyłącznej winy Usługodawcy, Usługobiorcy przysługuje rekompensata całości kwoty, którą świadczył na rzecz Usługodawcy z tytułu niezrealizowania przyrzeczonego zobowiązania. Usługobiorca zobowiązany jest udokumentować swoje roszczenie. W przypadku uwzględnienia przez Usługodawcę wniosku o rekompensatę, wszelkich wypłat dokonuje na rachunek bankowy z którego miało miejsce świadczenie, w terminie 7 dni.
 • Tryb postępowania reklamacyjnego nie wyłącza prawa Usługobiorcy do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu oraz korzystania z Usług, z powodu siły wyższej, winy Usługobiorcy lub innych powodów niezawinionych przez Usługodawcę.
 • Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację do Usługodawcy, dotyczącą Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@broadwaybeauty.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail pod którym Usługobiorca dokonał Rezerwacji w Serwisie, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Usługobiorcy podany przy Rezerwacji lub dowolny inny adres e-mail wskazany we wniosku.

Procedura realizacji usług i płatności

 • Płatność jest dokonywana przez Usługobiorcę przed zawarciem Umowy końcowej, po dokonaniu Rezerwacji w formie przedpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy lub za pomocą zewnętrznego operatora płatności elektronicznych PayPal krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 • Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca potwierdzi Usługobiorcy zawarcie Umowy końcowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Kwota płatności uzależniona jest od wybranego przez Usługobiorcę wariantu. Szczegółowy wykaz kwot i wariantów znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • Administratorem bazy danych osobowych jest: Broadway Beauty Żaneta Stanisławska z siedzibą przy ul. Monte Cassino 2B, 40-231 Katowice NIP: 6462597171, REGON: 240780650.
 • Otrzymane w toku prawidłowej Rejestracji adresy e-mail stanowią zbiór danych osobowych i podlegają zgłoszeniu do GIODO. Usługodawca oświadcza, że zbiór danych osobowych pozyskanych w trakcie prowadzenia działalności stanowi zarejestrowany przez GIODO zbiór danych osobowych, chroniony i przetwarzany zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • W celu Rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, tj. adresu poczty elektronicznej (e-mail). Dane osobowe będą udostępniane Partnerom w niezbędnym zakresie oraz przetwarzane w celu wykonania Umowy, Umowy końcowej, w celu wykonania Usług oraz Świadczeń końcowych oraz w innych celach, do jakich upoważnia Usługodawcę ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Podanie danych jest dobrowolne i Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Usługobiorca może w każdym czasie zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy. W tym celu należy wysłać oświadczenie o żądaniu wykreślenia z bazy danych osobowych na adres e-mail: kontakt@broadwaybeauty.pl.

Postanowienia końcowe

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, które będą opublikowane w Serwisie co najmniej na 7 dni przed ich wejściem w życie.
 • Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu, Umowy, Umowy końcowej będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Załącznik nr 1

 • Uczestnictwo w Konferencji bez noclegu w hotelu 999 PLN